Toa taarifa za uhalifu zilitotokea bila kutambulika kwa kujaza taarifa zilizo sahihi ili kukomesha uhalifu. Kumbuka kutuma taarifa za uongo ni hatari na inaweza kusababisha madhara kwa watu wengine na kisheria.
TOA TAARIFA